Vấn đề 2: Cột Cuối kỳ chỉ tiêu Tổng tài sản không bằng Tổng nguồn vốn

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo tài chính > B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính >

Vấn đề 2: Cột Cuối kỳ chỉ tiêu Tổng tài sản không bằng Tổng nguồn vốn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nguyên nhân: Có số dư cuối kỳ ở các TK doanh thu, chi phí (TK 511, 531, 611, 614, 642...).

Giải pháp:

Vào Báo cáo\Sổ kế toán\S05-H: Bảng cân đối phát sinh để kiểm tra số dư các TK đầu 5, 6, 7, 8, 9. Nếu các TK này vẫn còn số dư thì đơn vị xoá chứng từ xác định kết quả hoạt động (nếu đã lập) và lập lại theo hướng dẫn tại đây.

CHTG_BCTC_B01_VD2_01