Vấn đề 1: Cột đầu kỳ chỉ tiêu Tổng tài sản không bằng chỉ tiêu Tổng nguồn vốn

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo tài chính > B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính >

Vấn đề 1: Cột đầu kỳ chỉ tiêu Tổng tài sản không bằng chỉ tiêu Tổng nguồn vốn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề: Khi in báo cáo B01/BCTC thì cột đầu kỳ Tổng tài sản không bằng chỉ tiêu Tổng nguồn vốn:

CHTG_BCTC_B01_VD1_01

Nguyên nhân: Số dư đầu kỳ Tổng dư nợ không bằng Tổng dư có hoặc có số dư đầu kỳ ở tài khoản doanh thu, chi phí.

CHTG_BCTC_B01_VD1_02

Giải pháp: Vào Báo cáo\Sổ kế toán\S05-H: Bảng cân đối phát sinh.

- Kiểm tra lại số dư các tài khoản để đảm bảo Tổng Nợ đầu kỳ = Tổng Có đầu kỳ. Trường hợp số dư chưa đúng thì đơn vị vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu để sửa lại cho đúng.

- Trường hợp có số dư đầu kỳ ở tài khoản doanh thu, chi phí: đơn vị vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, xoá số dư các tài khoản doanh thu, chi phí. Nếu tổng thu lớn hơn tổng chi thì nhập số chênh lệch thu > chi vào TK 421 tương ứng.