Vấn đề 5: Khi in báo cáo chương trình báo không có số liệu

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo tài chính > B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính >

Vấn đề 5: Khi in báo cáo chương trình báo không có số liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Nguyên nhân 1

Nguyên nhân: Vào Báo cáo\Sổ kế toán\S05-H: Bảng cân đối số phát sinh. Nếu cột số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ không có phát sinh thì khi in báo cáo tình hình tài chính sẽ không có số liệu.

Giải pháp: Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu để khai báo lại số dư đầu kỳ các tài khoản theo hướng dẫn tại đây. và các phát sinh trong kỳ đã được ghi sổ hay chưa

hmtoggle_plus1Nguyên nhân 2

Nguyên nhân: Anh/chị đã lập báo cáo tài chính tại phân hệ Tổng hợp\Lập báo cáo\Lập báo cáo tài chính. Sau đó, in báo cáo tình hình tài chính và có tích chọn "Lấy dữ liệu từ báo cáo tình hình tài chính đã lập". Tuy nhiên, lại chọn Chương là Tổng hợp hoặc Tất cả nên dẫn đến báo cáo in không có số liệu.

Giải pháp: Khi in báo cáo, chọn đúng Chương với báo cáo tài chính đã lập.

CHTG_BCTC_B01_VD5_in_khong_co_SL_01