Báo cáo tài chính

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo >

Báo cáo tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính

B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động

B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản)