Vấn đề 3: Tại sao chỉ tiêu Khấu hao và hao mòn lũy kế (Mã số 33, 37) lại bị âm?

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo tài chính > B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính >

Vấn đề 3: Tại sao chỉ tiêu Khấu hao và hao mòn lũy kế (Mã số 33, 37) lại bị âm?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Giải thích: Do đây là chỉ tiêu điều chỉnh giảm tài sản và lấy theo số dư có TK 214 nên theo TT 107/2017/TT-BTC hướng dẫn lập Báo cáo tài chính sẽ được thể hiện là số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn

CHTG_BCTC_B01_VD3_01