Vấn đề 5: Vì sao nguồn hoạt động sản xuất kinh doanh không lên số dư đầu kỳ

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo quyết toán > Báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động > Trường hợp 3: Xem báo cáo tích chọn "Chỉ hiển thị số liệu hoạt động SXKD" >

Vấn đề 5: Vì sao nguồn hoạt động sản xuất kinh doanh không lên số dư đầu kỳ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trả lời: Vì theo thông TT 107, số dư của nguồn thu hoạt động SXKD, nguồn thu học phí, thu viện phí,... sẽ nhập vào dư Có TK 421.

Giải pháp: Để hiển thị được số dư đầu kỳ của nguồn này, thực hiện như sau:

1. Bước 1: Nâng cấp phần mềm lên phiên bản cao nhất.

2. Bước 2: Nếu thêm nguồn, ví dụ như Nguồn học phí, dạy thêm, tiền căn tin,... thì sẽ là nguồn con của nguồn khác.

CHTG_BCQT_TH3_VD5_01

3. Bước 3: Vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản, kích đúp chuột vào TK 421, Ví dụ 4212 và tích chi tiết theo Nguồn.

CHTG_BCQT_TH3_VD5_02

4. Bước 4: Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu. Nhập số dư Có TK 4212. Nhấn Cất.

CHTG_BCQT_TH3_VD5_03

5. Bước 5: Vào Báo cáo\Báo cáo quyết toán\B01-BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động.

Tại phần tham số báo cáo, tích chọn Bao gồm số liệu hoạt động SXKD hoặc Chỉ hiển thị số liệu hoạt động SXKD.

CHTG_BCQT_TH3_VD5_04

Nhấn Đồng ý.

CHTG_BCQT_TH3_VD5_05