Trường hợp 4: Đơn vị thu hoạt động SXKD, thu khác hạch toán thu vào TK 531, chi TK 642, 154 thì làm thế nào để in báo cáo B01/BCQT lên đúng, đủ số liệu?

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo quyết toán > Báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động >

Trường hợp 4: Đơn vị thu hoạt động SXKD, thu khác hạch toán thu vào TK 531, chi TK 642, 154 thì làm thế nào để in báo cáo B01/BCQT lên đúng, đủ số liệu?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Vấn đề

Các đơn vị có thu hoạt động SXKD, thu khác hạch toán thu vào TK 531, chi TK 642, 154 => làm thế nào để in báo cáo B01/BCQT lên đúng, đủ số liệu?

2. Giải pháp thực hiện

- Quy trình hạch toán nghiệp vụ Thu chi hoạt động SXKD, xem chi tiết tại đây

- Quy trình hạch toán nghiệp vụ Thu khác không phải báo cáo quyết toán, xem chi tiết tại đây

Một số lưu ý:

TK 154, 642 phải chi tiết theo Nguồn, Chương, Loại - Khoản, Mục và Tiểu mục

oVào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản

oTìm đến các TK 154, 642 để tích chi tiết theo Nguồn, Chương, Loại - Khoản, Mục và Tiểu mục.

Lam the nao de B01_BCQT len dung_01

TK 531, 4212, 9112 phải chi tiết theo Nguồn, Chương, Loại - Khoản.

oVào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản.

oTìm đến TK 531, 4212 và TK 9112 để tích chi tiết theo Nguồn, Chương, Loại - Khoản.

Lam the nao de B01_BCQT len dung_02

Nếu tài khoản có số dư thì cần phải xóa số dư trước khi tích chi tiết theo dõi theo Nguồn, Chương... sau khi thay đổi tính chất thì nhập lại số dư. Các thao tác xoá số dư như sau:

oVào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu.

oNhấn chuột phải vào TK cần xoá số dư, chọn Xoá số dư. Ví dụ xoá số dư TK 4212 như sau:

Lam the nao de B01_BCQT len dung_03

Sau đó, thực hiện nhập lại số dư như sau:

oVào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu.

oNhập số dư cho các tài khoản phát sinh tại đơn vị. Nhấn Cất.

Lam the nao de B01_BCQT len dung_04

Nếu đơn vị sử dụng TK 154 thì phải vào Danh mục\Tài khoản\Tài khoản kết chuyển. Nhấn Thêm, chọn Loại tài khoản kết chuyểnXác định kết quả hoạt động

Lam the nao de B01_BCQT len dung_05

Nếu đơn vị in báo cáo theo quý thì ngày cuối quý phải thực hiện vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Xác định kết quả hoạt động thì số liệu kỳ sau mới đúng (Nếu đơn vị in báo cáo theo năm thì thực hiện kết chuyển 1 lần vào 31/12/Năm)

Kết chuyển cuối kỳ (năm): kết chuyển xác định kết quả hoạt động

oNếu đơn vị in báo cáo B01/BCQT theo quý thì vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Xác định kết quả hoạt động và để Ngày chứng từ là cuối mỗi quý.

oNếu đơn vị in báo cáo B01/BCQT theo năm thì Vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Xác định kết quả hoạt động và để Ngày chứng từ là cuối năm 31/12/N.

Để in được báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động, thực hiện như sau:

oChọn menu Báo cáo\Báo cáo quyết toán\B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động.

oTrên tham số báo cáo, tích chọn Bao gồm số liệu hoạt động SXKD để phần mềm lấy lên đầy đủ số liệu của hoạt động SXKD.

oNhấn Đồng ý.

Lam the nao de B01_BCQT len dung_06