Báo cáo tài chính

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tổng hợp > Lập báo cáo >

Báo cáo tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp đơn vị lập được báo cáo tài chính theo từng kỳ, kiểm soát được số liệu báo cáo đã lập.

2. Các bước thực hiện

- Bước 1: Tải bộ báo cáo tài chính năm trước (.xml) trên TKT về máy tính.

Kế toán viên đăng nhập vào trang https://bctcnn.vst.mof.gov.vn

Vào menu Quản lý báo cáo, nhấn chuột vào kỳ báo cáo năm 2018 được KBNN nhận thành công báo cáo.

NK tu TKT_01

Nhấn vào biểu tượng NK tu TKT_00 để tải tệp tin báo cáo có đuôi .xml về máy tính.

NK tu TKT_02

- Bước 2: Nhập khẩu số dư đầu năm từ TKT

Vào phân hệ Tổng hợp\Lập báo cáo tài chính.

Nhấn Hủy bỏ để tắt màn hình Lập báo cáo tài chính, nhấn Nhập khẩu số dư đầu năm từ TKT.

Nhấn vào biểu tượng thư mục để tải tệp tin báo cáo (.xml) vừa được tải về từ hệ thống TKT.

NK tu TKT_03

Chọn đúng tệp tin báo cáo. Nhấn Open (Mở).

NK tu TKT_04

Nhấn Thực hiện.

NK tu TKT_05

Chương trình hiển thị thôn báo Nhập khẩu thành công số dư từ TKT năm... chương...

NK tu TKT_06

- Bước 3: Lập bộ BCTC

Vào phân hệ Tổng hợp\Lập báo cáo\Lập báo cáo tài chính.

Chọn Kỳ báo cáo, Năm, Chương.

Lập lần lượt các BCTC. Ví dụ: báo cáo B01/BCTC. Nhấn Đồng ý.

Hoặc nếu đã lập BCTC trước đó rồi thì mở từng BCTC đó lên.

NK tu TKT_07

Để lấy số đầu năm hoặc số năm trước cho 4 báo cáo thì nhấn Lấy số dư đầu năm từ TKT cho từng báo cáo:

NK tu TKT_08

Nhấn Cất để hoàn thành.

Lưu ý: Trường hợp anh/chị lập BCTC của Chương khác với Chương trên bộ BCTC đã nộp vào TKT thì khi nhấn Lấy số liệu đầu năm từ TKT => chương trình hiển thị thông báo như sau:

NK tu TKT_09

Anh/chị nhấn vào link tại đây trên thông báo để phần mềm chuyển sang màn hình Nhập khẩu số dư đầu năm từ TKT. Hoặc nhập khẩu BCTC năm trước tại màn hình Danh sách lập báo cáo tài chính.

Xem lại hướng dẫn ở bước 2.

NK tu TKT_10

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu:

Nhấn Kiểm tra số liệu => chương trình sẽ chỉ ra các chỉ tiêu không phù hợp.

NK tu TKT_11

Nhấn vào đường link vào đây để kiểm tra nguyên nhân chi tiết.

Anh/chị nhấn Kiểm tra từng nội dung hoặc nhấn Kiểm tra toàn bộ nội dung để chương trình hiển thị kết quả kiểm tra và có hướng dẫn cách xử lý. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Hoặc anh/chị tham khảo thêm hướng dẫn đối chiếu BCTC tại đây.

NK tu TKT_12

- In báo cáo tài chính:

Nhấn In để in BCTC:

NK tu TKT_13

Ngoài ra, có thể in báo cáo tình hình tài chính bằng cách:

Chọn menu Báo cáo\Báo cáo tài chính, chọn báo cáo cần in, ví dụ: B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính.

Khai báo các tham số báo cáo.

o Chọn Kỳ báo cáo, Chương.

o Tích chọn Lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập hoặc nếu không tích chọn, phần mềm sẽ in theo công thức đã được thiết lập sẵn.

NK tu TKT_14

o Nhấn Đồng ý để in báo cáo.