Báo cáo quyết toán

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tổng hợp > Lập báo cáo >

Báo cáo quyết toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R23, chương trình cho phép đơn vị lập được báo cáo quyết toán B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán đầy đủ các nội dung để đơn vị nộp báo cáo nhanh chóng và thuận tiện hơn.

2. Các bước thực hiện

1.Vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Lập báo cáo\Báo cáo quyết toán.

Lap BCQT_01

2.Khai báo các tham số báo cáo:

Chọn Kỳ báo cáo, Năm, Chương.

Phần mềm mặc định Báo cáoB03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán.

Lap BCQT_02

Nhấn Đồng ý.

3.Chương trình ngầm định sẵn số liệu của một số chỉ tiêu, anh/chị nhập các thông tin chi tiết khác của đơn vị.

Lap BCQT_03

4.Trường hợp muốn lấy lại toàn bộ số liệu ban đầu thì nhấn Lấy lại mặc định.

5.Nhấn Cất.

6.Nhấn In để in báo cáo quyết toán.

7. Ngoài ra, có thể in báo cáo quyết toán bằng cách:

Chọn menu Báo cáo\Báo cáo quyết toán.

Chọn báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán.

Khai báo các tham số báo cáo.

oChọn Kỳ báo cáo, Chương.

o Tích chọn Lấy dữ liệu từ báo cáo quyết toán đã lập hoặc nếu không tích chọn, phần mềm sẽ in theo công thức đã được thiết lập sẵn.

Lap BCQT_04

o Nhấn Đồng ý.

Lap BCQT_05