Lập báo cáo

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tổng hợp >

Lập báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hỗ trợ đơn vị lập được báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán.