Kế toán tổng hợp

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng >

Kế toán tổng hợp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Quy trình nghiệp vụ

quy_trinh_TH

2. Hỗ trợ giải quyết các nghiệp vụ

Giúp kế toán tổng hợp thực hiện các nghiệp vụ:

Quyết toán tạm ứng

Lập bảng tổng hợp chứng từ cùng loại

Lập chứng từ ghi sổ

Quyết toán cuối năm

Báo cáo tài chính

Quyết toán số dư đầu năm

Khóa sổ kế toán