Trường hợp 2: Xem báo cáo không tích chọn "Bao gồm số liệu hoạt động SXKD" và "Chỉ hiển thị số liệu hoạt động SXKD"

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo quyết toán > Báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động >

Trường hợp 2: Xem báo cáo không tích chọn "Bao gồm số liệu hoạt động SXKD" và "Chỉ hiển thị số liệu hoạt động SXKD"

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề 1: Chỉ tiêu Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang, chi tiết Kinh phí thường xuyên/Tự chủ (Mã số 62) không lên hoặc lên sai số liệu

Vấn đề 2: Chỉ tiêu Số thu được trong năm, chi tiết Kinh phí thường xuyên/Tự chủ (Mã số 68) lên sai số liệu

Vấn đề 3: Chỉ tiêu số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán, chi tiết Kinh phí thường xuyên/Tự chủ (Mã số 74) lên sai số liệu