Trường hợp 1: Xem báo cáo tích chọn "Bao gồm số liệu hoạt động SXKD"

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo quyết toán > Báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động >

Trường hợp 1: Xem báo cáo tích chọn "Bao gồm số liệu hoạt động SXKD"

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề: In báo cáo tích chọn "Bao gồm số liệu hoạt động SXKD" thì báo cáo không lên đúng số liệu phát sinh.

CHTG_BCQT_TH1_01

Giải pháp:

Khi tích chọn "Bao gồm số liệu hoạt động SXKD", báo cáo sẽ lấy lên số liệu của nguồn phí, lệ phí để lại và nguồn hoạt động khác được để lại tương ứng với phát sinh ở các tài khoản ngoài bảng 014, 018 và các tài khoản trong bảng 531, 642, 154, 821, 421.

Nếu số liệu lên sai thì anh/chị nên xem báo cáo theo từng phần để xác định xem số liệu đang sai ở phần nào.

- Xem riêng số liệu liên quan tới các tài khoản ngoài bảng (Khi xem không tích vào "Bao gồm số liệu hoạt động SXKD" và "Chỉ hiển thị số liệu hoạt động SXKD").

CHTG_BCQT_TH1_02

- Xem riêng số liệu liên quan tới các nguồn thu có hạch toán vào các TK 642, 154 (Khi xem báo cáo tích vào "Chỉ hiển thị số liệu hoạt động SXKD.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

CHTG_BCQT_TH1_03