Vấn đề 2: Chỉ tiêu Số thu được trong năm, chi tiết Kinh phí thường xuyên/Tự chủ (Mã số 68) lên sai số liệu

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo quyết toán > Báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động > Trường hợp 2: Xem báo cáo không tích chọn "Bao gồm số liệu hoạt động SXKD" và "Chỉ hiển thị số liệu hoạt động SXKD" >

Vấn đề 2: Chỉ tiêu Số thu được trong năm, chi tiết Kinh phí thường xuyên/Tự chủ (Mã số 68) lên sai số liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nguyên nhân: Do hạch toán thừa hoặc thiếu chứng từ xác định số phí được khấu trừ, để lại hoặc số thu khác được khấu trừ để lại (PSNO TK 014 hoặc 018 bị sai).

Giải pháp: Đối chiếu với số liệu thực tế phát sinh (phản ánh trên chứng từ gốc hoặc số mà đơn vị đang theo dõi ở file bên ngoài). Cụ thể như sau:

1. Nhấn Tìm kiếm, chọn điều kiện tìm kiếm là khoảng thời gian kiểm tra, đối chiếu dữ liệu), chọn Cập nhật, nhấn Tìm.

2. Tại cột TK Nợ, chọn TK 014x, 018x để lọc ra tất cả các chứng từ phát sinh, sau đó kiểm tra và đối chiếu với chứng từ thực tế phát sinh.

CHTG_BCQT_TH2_VD2_anh 1

3. Lúc này xảy ra các trường hợp như sau:

Phát hiện ra hạch toán thiếu số phí được khấu trừ, để lại hoặc số thu khác được khấu trừ để lại so với chứng từ gốc => hạch toán bổ sung vào phần mềm.

Phát hiện ra hạch toán thừa số phí được khấu trừ, để lại hoặc số thu khác được khấu trừ để lại so với chứng từ gốc => nhấn vào chứng từ bị sai, nhấn Bỏ ghi\Xoá.

Phát hiện ra chứng từ đang bị hạch toán sai => nhấn vào chứng từ bị sai, nhấn Bỏ ghi\Sửa và sửa lại số tiền hạch toán cho đúng. Nhấn Cất.