Vấn đề 1: Chỉ tiêu Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang, chi tiết Kinh phí thường xuyên/Tự chủ (Mã số 62) không lên hoặc lên sai số liệu

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo quyết toán > Báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động > Trường hợp 2: Xem báo cáo không tích chọn "Bao gồm số liệu hoạt động SXKD" và "Chỉ hiển thị số liệu hoạt động SXKD" >

Vấn đề 1: Chỉ tiêu Số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang, chi tiết Kinh phí thường xuyên/Tự chủ (Mã số 62) không lên hoặc lên sai số liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nguyên nhân: Do chưa nhập số dư Nợ đầu năm TK 014, 018 hoặc nhập sai số tiền.

Giải pháp: Nhập lại số dư đầu năm của TK 014, 0142, 0181, 0182 chi tiết theo từng nguồn và theo số liệu thực tế phát sinh. Cụ thể như sau:

1. Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, kích đúp chuột vào TK 014, 0142, 0181, 0182.

2. Nhập số dư TK 0141, 0142, 0181, 0182 chi tiết theo từng nguồn hoặc sửa lại nếu số dư chưa chính xác.

Ví dụ nhập số dư TK 0141:

CHTG_BCQT_TH2_VD1_anh 1

3. Nhấn Cất..