Trường hợp 2: PM kế toán không kết nối với QLTS.VN, theo dõi chi tiết TSCĐ trên PM kế toán

Navigation:  7. Câu hỏi thường gặp > Tài sản cố định > Làm thế nào để đối chiếu số dư TK 211, 214 trên Bảng cân đối số phát sinh với Sổ TSCĐ >

Trường hợp 2: PM kế toán không kết nối với QLTS.VN, theo dõi chi tiết TSCĐ trên PM kế toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Vấn đề 1: Muốn đối chiếu số dư đầu kỳ của TK 211, 214 có khớp với số liệu trên phần khai báo TSCĐ hay không

1. Vào menu Báo cáo\Tài sản cố định\Danh sách TSCĐ theo loại.

2. Trên tham số báo cáo, chọn khoảng thời gian bất kỳ, tích vào ô In danh sách theo điều kiện. Tích chọn TSCĐ đầu năm. Nhấn Đồng ý.

Doi chieu_so_lieu_qlts_th2_vd1_01

Dư Nợ TK 211, 213: Giá trị cột Nguyên giá.

Dư Có TK 214: Giá trị cột Hao mòn lũy kế.

Dư Có TK 366: Giá trị cột Giá trị còn lại.

Lưu ý: Nếu đơn vị đã tính hao mòn năm nay (Cột Hao mòn năm nay có số liệu) thì: Hao mòn lũy kế = Hao mòn lũy kế - Hao mòn năm nay.

hmtoggle_plus1Vấn đề 2: Đối chiếu phát sinh tăng, phát sinh giảm trong kỳ

1. Với phát sinh tăng Nợ TK 211: Vào menu Báo cáo\Tài sản cố định\Sổ ghi tăng TSCĐ.

2. Với phát sinh giảm Có TK 211: Vào menu Báo cáo\Tài sản cố định\Sổ ghi giảm TSCĐ.

3. Với phát sinh Có TK 214: Vào menu Báo cáo\Tài sản cố định\Danh sách TSCĐ theo loại. Bỏ tích In danh sách theo điều kiện. Đối chiếu cột Hao mòn lũy kế.

4. Sau khi đối chiếu, có chênh lệch thì xác định số của báo cáo trên phần mềm nào đúng để sửa số sai trên báo cáo còn lại. Tham khảo cách sửa tại đây.