Trường hợp 1: Có kết nối phần mềm kế toán với QLTS.VN, theo dõi chi tiết TSCĐ trên QLTS.VN

Navigation:  7. Câu hỏi thường gặp > Tài sản cố định > Làm thế nào để đối chiếu số dư TK 211, 214 trên Bảng cân đối số phát sinh với Sổ TSCĐ >

Trường hợp 1: Có kết nối phần mềm kế toán với QLTS.VN, theo dõi chi tiết TSCĐ trên QLTS.VN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Vấn đề 1: Muốn đối chiếu số dư đầu kỳ của TK 211, 214 có khớp với số liệu trên phần khai báo TSCĐ hay không?

1. Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN.

2. Chọn menu Báo cáo\Báo cáo quản trị, chọn Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ (Mẫu hiển thị giá trị còn lại).

Dư Nợ TK 211, 213: Giá trị Nguyên giá tại cột Đầu kỳ tương ứng từng loại tài sản.

Dư Có TK 214: Giá trị hao mòn lũy kế đầu kỳ = Nguyên giá đầu kỳ - Giá trị còn lại đầu kỳ.

Dư Có TK 366: Giá trị Còn lại tại cột Đầu kỳ.

hmtoggle_plus1Vấn đề 2: Đối chiếu phát sinh tăng, phát sinh giảm trong kỳ

1. Đăng nhập vào phần mềm QLTS.VN.

2. Chọn menu Báo cáo\Báo cáo quản trị, chọn Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ (Mẫu hiển thị giá trị còn lại).

Phát sinh Nợ TK 211: Giá trị Cột tăng trong kỳ.

Phát sinh Có TK 211: Giá trị Cột giảm trong kỳ.

Phát sinh Có TK 214: Giá trị Cột Hao mòn trong kỳ.

3. Sau khi đối chiếu, có chênh lệch thì xác định số của báo cáo trên phần mềm nào đúng để sửa số sai trên báo cáo còn lại. Tham khảo cách sửa tại đây.