R41.5

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R41.5

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các tính năng phát triển trong phiên bản MISA Mimosa.NET R41.5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Kế toán muốn nộp B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu rút gọn) lên KBNN

2. Kế toán muốn B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính đặc thù TCTK lên đầy đủ số liệu khi tự thêm TK chi tiết

3. Khi in BC đối chiếu kho bạc và BC quyết toán đặc thù TCTK, kế toán muốn báo cáo lên đúng số liệu khi phát sinh nghiệp vụ Quyết toán số dư đầu năm hoặc Kết chuyển số dư cuối năm

4. Kế toán muốn nhanh chóng thuyết minh được số liệu phần A.1 Tình hình người lao động, quỹ lương trên B03/BCQT đặc thù TCTK

5. Với những đơn vị quản lý dữ liệu riêng theo từng năm, kế toán muốn khi xuất BCTC theo TT 107 có cảnh báo và hướng dẫn kiểm tra