Kế toán muốn nhanh chóng thuyết minh được số liệu phần A.1 Tình hình người lao động, quỹ lương trên B03/BCQT đặc thù TCTK

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R41.5 >

Kế toán muốn nhanh chóng thuyết minh được số liệu phần A.1 Tình hình người lao động, quỹ lương trên B03/BCQT đặc thù TCTK

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán nhanh chóng thuyết minh được số liệu phần A. 1 - Tình hình người lao động, quỹ lương trên báo cáo B03/BCQT (đặc thù TCTK) để gửi lên cho đơn vị cấp tổng hợp trên theo quy định.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R41.5, các đơn vị đặc thù Tổng cục thống kê chưa thể tự khai báo các thông tin về tình hình người lao động, quỹ lương trên báo cáo B03/BCQT cho nên khi lập báo cáo để gửi lên đơn vị tổng hợp không có số liệu ở phần A. 1 - Tình hình người lao động, quỹ lương.

Kể từ phiên bản R41.5, chương trình cho phép đơn vị đặc thù Tổng cục thống kê tự khai báo các thông tin tại phần A. 1 - Tình hình người lao động, quỹ lương trên báo cáo B03/BCQT để khi in báo cáo lên đúng số liệu.

Cụ thể như sau:

- Vào phân hệ Tổng hợp\Lập báo cáo\Lập báo cáo quyết toán.

- Chọn báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán (Đặc thù Tổng cục thống kê).

3-B03 BCQT TCTK-01

- Nhấn Đồng ý.

- Tại phần A.1 Tình hình người lao động, quỹ lương, anh/chị nhập các thông tin về tình hình người lao động, quỹ lương. Nhấn Cất.

3-B03 BCQT TCTK-02

- Đơn vị in báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo tài chính (Đặc thù Tổng cục thống kê).

o Vào menu Báo cáo\Đặc thù Tổng cục thống .

o Chọn báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo tài chính.

o Tích chọn Lấy dữ liệu từ báo cáo quyết toán đã lập.

3-B03 BCQT TCTK-03

o Nhấn Đồng ý => chương trình in báo cáo có các thông tin về tình hình người lao động, quỹ lương.

3-B03 BCQT TCTK-04