Kế toán muốn nộp B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu rút gọn) lên cấp trên

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R41.5 >

Kế toán muốn nộp B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu rút gọn) lên cấp trên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán xuất khẩu được báo cáo B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản) để nộp lên cấp trên.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R41.5, Chương trình chưa cho phép nộp B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản) lên cấp trên.

Kể từ phiên bản R41.5, Chương trình cho phép nộp báo cáo B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản) lên cấp trên, bao gồm: Tình hình tài chính (I), Kết quả hoạt động năm (II), Lưu chuyển tiền (III), Thuyết minh (IV.

Cụ thể như sau:

Lập báo cáo B05/BCTC: Báo cáo tài chính (mẫu rút gọn):

o Vào phân hệ Tổng hợp\Lập báo cáo\Lập báo cáo tài chính.

o Chọn lập báo cáo B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản).

0-B05 mau don gian-01

o Chương trình tự động lập báo cáo dựa vào các phát sinh trong kỳ, anh/chị chọn các tab I, II, III, IV để xem báo cáo.

0-B05 mau don gian-02

o Nhấn Cất.

o Nhấn Kiểm tra số liệu để phần mềm chỉ ra các chỉ tiêu báo cáo không phù hợp để thực hiện chỉnh sửa trước khi gửi lên cấp trên.

In báo cáo B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản):

o Trên màn hình lập báo cáo tài chính, nhấn In để in báo cáo.

o Hoặc vào menu Báo cáo\Báo cáo tài chính\B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản).

Khai báo tham số báo cáo, tích chọn Lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập.

0-B05 mau don gian-03

Nhấn Đồng ý.

0-B05 mau don gian-04

Nộp báo cáo B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản) lên cấp trên

o Vào phân hệ Tổng hợp\Nộp báo cáo lên cấp trên.

o Chương trình đã cho phép đơn vị xuất khẩu cả báo cáo B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản). Anh/chị nhấn Tiếp tục để thực hiện các bước tiếp theo.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

0-B05 mau don gian-05