Với những đơn vị quản lý dữ liệu riêng theo từng năm, kế toán muốn khi xuất BCTC theo TT 107 có cảnh báo và hướng dẫn kiểm tra

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R41.5 >

Với những đơn vị quản lý dữ liệu riêng theo từng năm, kế toán muốn khi xuất BCTC theo TT 107 có cảnh báo và hướng dẫn kiểm tra

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán quản lý dữ liệu riêng từng năm thì khi xuất báo cáo tài chính theo thông tư 107/2017/TT-BTC có cảnh báo và hướng dẫn kiểm tra.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R41.5, chương trình chưa lấy đước số năm trước của B02/BCTC, B04/BCTC, B03/BCTC (gián tiếp): Báo cáo số liệu năm trước và số liệu năm nay nếu đơn vị tách dữ liệu riêng từng năm.

Kể từ phiên bản R41.5, khi thực hiện kiểm tra số liệu gửi KBNN, nếu cột báo cáo năm trước đang không có số liệu thì cảnh báo như sau:

5-kiemtra BCTC TKT-01

o Nhấn vào đường link tại đây để chuyển sang màn hình hướng dẫn kiểm tra, đối chiếu BCTC năm 2018 trên hệ thống TKT với BCTC năm 2019 trên Mimosa.