Kế toán muốn B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính đặc thù TCTK lên đầy đủ số liệu khi tự thêm TK chi tiết

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R41.5 >

Kế toán muốn B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính đặc thù TCTK lên đầy đủ số liệu khi tự thêm TK chi tiết

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được báo cáo B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính đặc thù Tổng cục thống kê lên đầy đủ số liệu khi tự thêm tài khoản chi tiết.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R41.5, Đơn vị thuộc tổng cục thống kê có quản lý chi phí từ nguồn tổng điều tra chi tiết là Chi phí vật tư, CCDC và chi phí hao mòn TSCĐ từ nguồn tổng điều tra. Đơn vị quản lý khoản mục chi phí trên ở tài khoản 61132 và 61133. Cuối kỳ đơn vị lập Thuyết minh báo cáo tài chính thì nội dung chi phí này đang không lên báo cáo đầy đủ.

Kể từ phiên bản R41.5, khi đơn vị thuộc tổng cục thống kê theo dõi chi tiết khoản mục chi phí như Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng từ nguồn kinh phí Tổng điều tra, Chi phí hao mòn TSCĐ từ nguồn kinh phí Tổng điều tra trên các TK 61132, 61133 thì chương trình lấy lên đúng số liệu khi lập báo cáo B04/BCTC, B01/BSTT, B05/BCTC (mẫu đơn giản).

Cụ thể như sau:

- Đơn vị thuộc tổng cục thống kê có phát sinh nghiệp vụ như sau:

1-B04 TCTK-01

- Vào menu Tổng hợp\Lập báo cáo\Lập báo cáo tài chính, chọn lập báo cáo B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính => chương trình lấy lên được số liệu phát sinh:

1-B04 TCTK-03

Ngoài ra, anh/chị còn lập được các báo cáo tài chính có hiển thị đầy đủ số liệu của các khoản mục chi phí trên như sau:

- Lập báo cáo B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính

1-B04 TCTK-04

- Lập báo cáo B05/BCTC: Báo cáo tài chính (mẫu đơn giản):

1-B04 TCTK-05