Khi in BC đối chiếu kho bạc và BC quyết toán đặc thù TCTK, kế toán muốn báo cáo lên đúng số liệu khi phát sinh nghiệp vụ Quyết toán số dư đầu năm hoặc Kết chuyển số dư cuối năm

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R41.5 >

Khi in BC đối chiếu kho bạc và BC quyết toán đặc thù TCTK, kế toán muốn báo cáo lên đúng số liệu khi phát sinh nghiệp vụ Quyết toán số dư đầu năm hoặc Kết chuyển số dư cuối năm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in được báo cáo lên đúng số liệu trong trường hợp có phát sinh nghiệp vụ Quyết toán số dư đầu năm hoặc Kết chuyển số dư cuối năm khi in các báo cáo đối chiếu kho bạc và báo cáo quyết toán đặc thù TCTK.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R41.5, khi in các báo cáo quyết toán đặc thù Tổng cục thống kê đang chưa loại trừ ảnh hưởng của các bút toán Kết chuyển số dư cuối năm và bút toán Quyết toán số dư đầu năm nên số liệu một số chỉ tiêu đang lên chưa đúng số liệu phát sinh thực tế trong năm.

Kể từ phiên bản R41.5, chương trình sửa lại cách lấy số liệu báo cáo B01/BCQT đặc thù Tổng cục Thống kê loại trừ bút toán Quyết toán số dư đầu năm và Kết chuyển số dư cuối năm để báo cáo lên đúng số liệu.

Cụ thể như sau:

- Đơn vị làm bút toán Quyết toán số dư đầu năm (phân hệ Tổng hợp\Quyết toán số dư đầu năm)

2-B01 BCQT TCTK-01

- Đơn vị làm bút toán Kết chuyển số dư cuối năm (phân hệ Tổng hợp\Kết chuyên số dư cuối năm)

2-B01 BCQT TCTK-02

- Đơn vị in báo cáo B01/BCQT:

o Vào menu Báo cáo\Đặc thù Tổng cục thống .

o Khai báo tham số báo cáo.

2-B01 BCQT TCTK-03

o Nhấn Đồng ý => chương trình in báo cáo có loại trừ bút toán Quyết toán số dư đầu năm và Kết chuyển số dư cuối năm.

2-B01 BCQT TCTK-04