R38

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R38

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các tính năng phát triển trong phiên bản MISA Mimosa.NET R38 (Phát hành ngày 31/10/2019)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Kế toán mong muốn xem được đầy đủ các nội dung thanh toán tạm ứng chi tiết cùng với các thông tin về số chứng từ, định khoản Nợ - Có của Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

2. Kế toán muốn lên đúng số liệu khấu hao TSCĐ ở kỳ tính khấu hao cuối cùng của TSCĐ đó để đảm bảo TSCĐ đã hết GTCL sau khi hết thời gian tính khấu hao theo quy định

3. Kế toán muốn in và gửi Mẫu số 02: Bảng tổng hợp thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lên cơ quan chủ quản

4. Kế toán muốn gửi Thuyết minh báo cáo bổ sung thông tin lên cơ quan chủ quản để rà soát giao dịch nội bộ