Kế toán muốn lên đúng số liệu khấu hao TSCĐ ở kỳ tính khấu hao cuối cùng của TSCĐ đó để đảm bảo TSCĐ đã hết GTCL sau khi hết thời gian tính khấu hao theo quy định

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R38 >

Kế toán muốn lên đúng số liệu khấu hao TSCĐ ở kỳ tính khấu hao cuối cùng của TSCĐ đó để đảm bảo TSCĐ đã hết GTCL sau khi hết thời gian tính khấu hao theo quy định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp lên đúng số khấu hao TSCĐ ở kỳ tính khấu hao cuối cùng của TSCĐ đó để đảm bảo TSCĐ đã hết giá trị còn lại (GTCL) sau khi hết thời gian tính khấu hao theo quy định.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R38, phần mềm đang căn cứ vào Ngày bắt đầu tính KHThời gian tính khấu hao để tính ra được tháng khấu ra cuối cùng. Vì vậy không đáp ứng được nghiệp vụ TSCĐ dừng khấu hao 1 số tháng.

Kể từ phiên bản R38, trên danh mục TSCĐ, căn cứ vào Thời gian khấu hao còn lại (tháng/quý) để xác định đúng thời gian và số tiền khấu hao ở tháng/quý cuối cùng của TSCĐ đó. Cụ thể như sau:

o Với danh mục tài sản ở phiên bản cũ, không phát sinh đánh giá lại được chuyển đổi lên phiên bản R38 thì chương trình tự động tính Thời gian KH còn lại tháng/quý.

R38.2_TSCD_01

o Với các tài sản ở phiên bản R38, có tỷ lệ sử dụng vào SXKD > 0% thì:

TSCĐ không có Đánh giá lại => chương trình tự động tính Thời gian KH còn lại tháng/quý, từ đó xác định tháng/quý khấu hao cuối cùng.

R38.2_TSCD_02

TSCĐ có phát sinh Đánh giá lại => căn cứ vào Giá trị còn lại Giá trị khấu hao tháng/quý để chương trình tự động tính số tháng KH còn lại, từ đó xác định tháng/quý khấu hao cuối cùng.

R38.2_TSCD_04

Lưu ý: Nếu anh/chị tự sửa lại Thời gian KH còn lại tháng thì chương trình sẽ hiển thị cảnh báo:

R38.2_TSCD_03

Nhấn để kiểm tra lại các thông tin tài sản.

Nhấn Không, chương trình lưu thông tin tài sản sau khi sửa.