Kế toán mong muốn xem được đầy đủ các nội dung thanh toán tạm ứng chi tiết cùng với các thông tin về số chứng từ, định khoản Nợ - Có của Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R38 >

Kế toán mong muốn xem được đầy đủ các nội dung thanh toán tạm ứng chi tiết cùng với các thông tin về số chứng từ, định khoản Nợ - Có của Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán xem được đầy đủ các nội dung thanh toán tạm ứng chi tiết cùng các thông tin về số chứng từ, định khoản Nợ - Có của Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng để dễ dàng theo dõi và quản lý công nợ tạm ứng.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R38, khi kế toán lập chứng từ thanh toán tạm ứng thì trên Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng đang chỉ hiển thị số chứng từ, ngày, tháng và tổng số tiền thanh toán nên không phản ánh được chi tiết từng nội dung thanh toán tạm ứng cùng số tiền tương ứng. Ngoài ra, không hiển thị lên thông tin số chứng từ và TK đối ứng Nợ - Có nên gây khó khăn trong công tác lưu trữ chứng từ, mất nhiều thời gian kiểm tra chi tiết.

Kể từ phiên bản R38, trên Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, phần mềm hiển thị đầy đủ các nội dung chi tiết về số chứng từ, định khoản Nợ - Có, nội dung thanh toán tạm ứng.

o Ví dụ: đơn vị phát sinh nghiệp vụ Hoàn ứng tiền công tác phí, hạch toán TK Có 141.

o Sau khi khai báo các thông tin chứng từ, nhấn In\Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng.

R38.1_tam ung_01

o Chương trình sẽ hiển thị đầy đủ thông tin: Số (bỏ trống), TK Nợ, TK Có, nội dung thanh toán tạm ứng trên Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng.

R38.1_tam ung_02

Lưu ý: Chương trình chỉ đáp ứng những thay đổi khi in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng trên chứng từ: Phiếu chi, Phiếu chi mua vật tư hàng hóa, Phiếu chi mua tài sản cố định, Chứng từ nghiệp vụ khác mà không đáp ứng trên báo cáo.