Kế toán muốn lập Báo cáo tình hình kinh phí hoạt động của chi bộ, đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn để báo cáo đảng ủy cấp trên

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R39 >

Kế toán muốn lập Báo cáo tình hình kinh phí hoạt động của chi bộ, đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn để báo cáo đảng ủy cấp trên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán lập Báo cáo tình hình kinh phí hoạt động của chi bộ, đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn, ví dụ Kinh phí khoán, Kinh phí lương và thanh toán cá nhân, Kinh phí cải cách tiền lương, Kinh phí ngoài định mức, Nguồn đảng phí để báo cáo đảng ủy cấp trên.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R39, chương trình bổ sung Báo cáo tình hình kinh phí hoạt động của chi bộ, đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn để báo cáo đảng ủy cấp trên. Cụ thể như sau:

o Tại menu Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí, chương trình bổ sung thêm Nguồn đảng phí Tính chất Nguồn đảng phí.

R39.2_bao cao dang_01

o Căn cứ vào các phát sinh trong kỳ có Nguồn đảng phí, đơn vị in Báo cáo tình hình kinh phí hoạt động của chi bộ, đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn tại menu Báo cáo\Báo cáo khác.

o Khai báo tham số báo cáo:

Chọn kỳ báo cáo.

Nhập tình hình tổ chức cơ sở Đảng: Tổng số đảng viên, Số cấp ủy viên, Số chi bộ trực thuộc, Số đảng bộ bộ phận trực thuộc.

R39.2_bao cao dang_02

o Nhấn Đồng ý.

R39.2_bao cao dang_03