Kế toán muốn in và gửi Mẫu số 02: Bảng tổng hợp thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lên cơ quan chủ quản

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R38 >

Kế toán muốn in và gửi Mẫu số 02: Bảng tổng hợp thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lên cơ quan chủ quản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán in và gửi Mẫu số 02: Bảng tổng hợp thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lên cơ quan chủ quản.

2. Chi tiết thay đổi

Ví dụ đơn vị có phát sinh nghiệp vụ sau:

Đơn vị thu học phí và các khoản thu theo thỏa thuận, hạch toán ở khoản 072 như sau:

- Tổng số tiền thu được (Nợ TK 111, 112/Có TK 531): 860.000.000 đ

- Trả lại tiền thu thỏa thuận cho học sinh nghỉ học: Nợ TK 531/Có TK 111: 20.000.000 đ

Các bước in báo cáo như sau:

o Vào menu Báo cáo\Báo cáo khác\Tổng hợp số thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công.

o Chọn năm in báo cáo.

R38.2_thu dich vu_01

o Nhấn Đồng ý.

o Anh/chị có thể nhập lại số Kế hoạch cho đúng với thực tế tại đơn vị.

R38.2_thu dich vu_02

o Nhấn Cất.

o Nhấn In.

R38.2_thu dich vu_03

oKhi xuất khẩu báo cáo tài chính để nộp cho đơn vị cấp trên, chương trình xuất khẩu thêm báo cáo Tổng hợp số thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công.

R38.2_thu dich vu_04

Xem thêm các bước xuất khẩu báo cáo tài chính tại đây.