Hóa đơn (Không kết nối Hóa đơn điện tử)

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hóa đơn >

Hóa đơn (Không kết nối Hóa đơn điện tử)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép đơn vị quản lý hóa đơn tại màn hình Danh sách hóa đơn.

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Hóa đơn, chọn tab Hóa đơn.

2. Với các dữ liệu nâng cấp lên phiên bản R28 thì các chứng từ bán hàng sẽ được mặc định là bán hàng kèm hóa đơn.

3. Để thêm 1 hóa đơn, nhấn Thêm. Xem hướng dẫn chi tiết lập hóa đơn trong các trường hợp:

Lập chứng từ bán hàng kèm hóa đơn

Lập hóa đơn trước, lập chứng từ bán hàng sau

Lập chứng từ bán hàng trước, lập hóa đơn sau

4. Để xem danh sách hóa đơn theo thời gian thì anh/chị chọn Khoảng thời gian, nhấn Lọc dữ liệu.

5. Để xóa hóa đơn trên danh sách thì anh/chị chọn hóa đơn trên danh sách, nhấn Xóa.

Lưu ý:

Với những chứng từ bán hàng lập kèm hóa đơn thì khi xóa chứng từ bán hàng => Phần mềm xóa luôn hóa đơn.

Với những hóa đơn được lập từ chứng từ bán hàng hay lập riêng thì khi xóa hóa đơn => Phần mềm chỉ xóa hóa đơn và coi như các chứng từ bán hàng chưa được lập hóa đơn.

6. Để lập chứng từ bán hàng cho các hóa đơn thì anh/chị chọn các hóa đơn trên danh sách có trạng thái là Chưa hạch toán. Xem hướng dẫn chi tiết lập chứng từ bán hàng cho hóa đơn đã lập tại đây.

DSHD