Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hóa đơn > Hóa đơn điện tử > Các bước bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử meInvoice > Lập hồ sơ để thông báo phát hành hóa đơn >

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp đơn vị lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử trước khi đưa hóa đơn vào sử dụng.

2. Các bước thực hiện

1. Chọn phân hệ Hóa đơn, chọn tab Bắt đầu sử dụng.

2. Tại bước 2 - Lập hồ sơ để thông báo phát hành, nhấn Thông báo phát hành.

3.3. Thong bao PH HD_01

3. Khai báo các thông tin về thông báo phát hành hóa đơn:

Tại phần Thông báo phát hành: khai báo các thông tin về thông báo phát hành hóa đơn để gửi cho cơ quan Thuế: Số, Ngày, Trạng Thái, Cơ quan Thuế.

Tại phần Các loại hóa đơn phát hành: tích chọn các loại hóa đơn sẽ được thông báo phát hành với cơ quan Thuế. Đồng thời, khai báo thông tin về số lượng hóa đơn. Thông tin Ngày bắt đầu sử dụng chương trình ngầm định = Ngày lập thông báo + 1 ngày.

3.3. Thong bao PH HD_02

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn In để in thông báo phát hành phục vụ cho công tác Nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

6. Nhấn Xuất khẩu xml để xuất khẩu thông báo phát hành ra file xml nộp cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.

R33.2_TBPH_02

Chỉ với những thông báo phát hành có trạng thái là Đã có hiệu lực thì kế toán mới sử dụng được các mẫu hóa đơn để phục vụ cho việc phát hành hóa đơn điện tử.

Lưu ý:

Anh/chị còn có thể thông báo phát hành hóa đơn bằng cách:

Chọn phân hệ Hóa đơn, chọn Lập hồ sơ đăng ký HĐĐT\Thông báo phát hành HĐĐT.

3.3. Thong bao PH HD_03

Hoặc vào menu Nghiệp vụ\Hóa đơn\Lập hồ sơ đăng ký HĐĐT\Thông báo phát hành HĐĐT.

3.3. Thong bao PH HD_04