R31

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R31

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các tính năng phát triển trong phiên bản MISA Mimosa.NET R31 (Phát hành ngày 03/07/2019)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Cập nhật Phiếu đăng ký cập nhật GPSD theo mẫu MISA mới ban hành

2.Kế toán muốn xuất khẩu được báo cáo B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp (TT 107) để nộp báo cáo cho Kho bạc

3.Khi in Sổ S01-H: Nhật ký - Sổ cái, kế toán muốn hiển thị được dữ liệu của các TK không có phát sinh, không có số dư nhưng có phát sinh lũy kế từ đầu năm trong kỳ in báo cáo