Lập hóa đơn trước, lập chứng từ bán hàng sau

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hóa đơn > Hóa đơn điện tử > Lập và phát hành hóa đơn điện tử > Lập hóa đơn >

Lập hóa đơn trước, lập chứng từ bán hàng sau

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Cho phép đơn vị lập hóa đơn trước rồi mới lập chứng từ bán hàng.

2. Các bước thực hiện

hmtoggle_plus1Lập hóa đơn trong trường hợp đơn vị có sử dụng nghiệp vụ Quản lý Kho

1. Vào phân hệ Hóa đơn, chọn tab Bắt đầu sử dụng.

2. Tại bước 4 - Lập và phát hành hóa đơn, nhấn Lập hóa đơn.

3. Khai báo các thông tin trên Hóa đơn.

Tích chọn Xuất hóa đơn bán hàng hay Xuất hóa đơn bán TSCĐ.

Nhập Thông tin chung: Chọn Khách hàng từ danh sách => phần mềm sẽ lấy lên thông tin Địa chỉ, Mã số thuế nếu đã được khai báo tại Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp.

Nhập thông tin Hóa đơn: phần mềm mặc định Ngày hóa đơn là ngày hiện tại.

Tại tab Hàng tiền:

o Chọn Mã hàng:

Nếu tích chọn Xuất hóa đơn bán hàng => phần mềm sẽ lấy lên danh sách Mã hàng theo danh mục VTHH để anh/chị chọn.

Nếu tích chọn Xuất hóa đơn bán TSCĐ => phần mềm sẽ lấy lên danh sách Mã hàng theo danh mục TSCĐ để anh/chị chọn.

Trường hợp không tích chọn Quản lý kho tại Hệ thống\Tùy chọn thì cột Mã hàng sẽ bị ẩn đi.

o Nhập thêm 1 số thông tin khác: Số lượng, Đơn giá, Thuế suất.

2.1.1. Lap HD trc, BH sau_01

4. Nhấn Cất.

5. Lập chứng từ bán hàng bằng cách trên hóa đơn, nhấn Lập CTBH.

2.1.1. Lap HD trc, BH sau_02

6. Phần mềm sẽ tự động tích chọn loại chứng từ bán hàng dựa vào thông tin Hình thức thanh toán trên hóa đơn. Nhấn Đồng ý.

2.1.1. Lap HD trc, BH sau_03

7. Chương trình sẽ tự động lấy lên các thông tin tương ứng trên chứng từ bán hàng, đồng thời hiển thị "Đã lập hóa đơn" để anh/chị biết chứng từ bán hàng này đã được lập hóa đơn.

Lưu ý: Nếu trên hóa đơn có các dòng chi tiết cùng thông tin Mã hàng, Đơn giá, Tỷ lệ chiết khấu và Thuế suất thì phần mềm sẽ cộng gộp các dòng chi tiết thành 1 dòng trên chứng từ bán hàng.

8. Tại tab Hàng tiền: phần mềm tự động hạch toán Nợ TK 1111/1121/131, Có TK 531/7111, nhập thêm thông tin Kho, còn nếu hàng hóa là Dịch vụ thì phần mềm tự động khóa cột Kho.

2.1.1. Lap HD trc, BH sau_04

9. Nhập thêm thông tin MLNS.

2.1.1. Lap HD trc, BH sau_05

10. Chọn Hoạt động tại tab Thống kê.

2.1.1. Lap HD trc, BH sau_06

11. Nhấn Cất.

12. Để sửa hóa đơn hay chứng từ bán hàng, anh/chị mở hóa đơn hay chứng từ bán hàng, nhấn Bỏ ghi\Sửa.

13. Để xóa hóa đơn hay chứng từ bán hàng, anh/chị mở hóa đơn hay chứng từ bán hàng, nhấn Bỏ ghi\Xóa.

Nếu xóa hóa đơn thì coi như chứng từ bán hàng đó chưa lập hóa đơn, anh/chị cần phải lập lại hóa đơn cho chứng từ bán hàng đó.

Nếu xóa chứng từ bán hàng thì coi như hóa đơn chưa được hạch toán phiếu thu bán hàng, anh/chị cần phải lập chứng từ bán hàng cho hóa đơn đó.

Lưu ý: Hóa đơn bán hàng đã được phát hành điện tử thì không được phép sửa, xóa

hmtoggle_plus1Lập hóa đơn trong trường hợp đơn vị không sử dụng nghiệp vụ Quản lý Kho

Với các đơn vị không sử dụng nghiệp vụ Quản lý Kho:

2.1.1. Lap HD trc, BH sau_07

Các bước lập hóa đơn như sau:

1. Vào phân hệ Hóa đơn, chọn tab Bắt đầu sử dụng.

2. Tại bước 4 - Lập và phát hành hóa đơn, nhấn Lập hóa đơn.

3. Khai báo các thông tin trên Hóa đơn.

Tích chọn Xuất hóa đơn bán hàng hay Xuất hóa đơn bán TSCĐ.

Nhập Thông tin chung:

oChọn Khách hàng từ danh sách => phần mềm sẽ lấy lên thông tin Địa chỉ, Mã số thuế nếu đã được khai báo tại Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp.

oChọn Hình thức thanh toán.

Nhập thông tin Hóa đơn: phần mềm mặc định Ngày hóa đơn là ngày hiện tại.

Tại tab Hàng tiền: Nhập Tên hàng hóa, dịch vụ; ĐVT; Số lượng; Thuế suất.

2.1.1. Lap HD trc, BH sau_08

4. Nhấn Cất.

5. Để lập chứng từ bán hàng, nhấn Lập CTBH.

6. Phần mềm tự động tích chọn loại chứng từ muốn lập dựa vào thông tin Hình thức thanh toán trên Hóa đơn.

2.1.1. Lap HD trc, BH sau_09

7. Nhấn Đồng ý. Phần mềm lấy lên chứng từ Phiếu thu từ các thông tin trên hóa đơn đã lập. Tự động hạch toán TK Nợ TK 1111/1121/131, Có TK 531/7111 và thuế suất Có TK 33311.

8. Khai báo thêm 1 số thông tin MLNS tại tab Hạch toán.

2.1.1. Lap HD trc, BH sau_10

9. Chọn Hoạt động tại tab Thống kê.

2.1.1. Lap HD trc, BH sau_11

10. Nhấn Cất.

11. Để sửa hóa đơn hay chứng từ bán hàng, anh/chị mở hóa đơn hay chứng từ bán hàng, nhấn Bỏ ghi\Sửa

12. Để xóa hóa đơn hay chứng từ bán hàng, anh/chị mở hóa đơn hay chứng từ bán hàng, nhấn Bỏ ghi\Xóa.

Nếu xóa hóa đơn thì coi như chứng từ bán hàng đó chưa lập hóa đơn, anh/chị cần phải lập lại hóa đơn cho chứng từ bán hàng đó.

Nếu xóa chứng từ bán hàng thì coi như hóa đơn chưa được hạch toán phiếu thu bán hàng, anh/chị cần phải lập chứng từ bán hàng cho hóa đơn đó.

Lưu ý: Hóa đơn bán hàng đã được phát hành điện tử thì không được phép sửa, xóa