Kế toán muốn gửi được Biểu số 3, Biểu số 4 theo TT 90/2018/TT-BTC lên đơn vị cấp trên tổng hợp theo quy định

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R29 >

Kế toán muốn gửi được Biểu số 3, Biểu số 4 theo TT 90/2018/TT-BTC lên đơn vị cấp trên tổng hợp theo quy định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Đáp ứng nhu cầu đơn vị có thể gửi được Biểu số 3, Biểu số 4 theo TT 90/2018/TT-BTC lên đơn vị cấp trên tổng hợp theo quy định: định kỳ hàng quý, 6 tháng hoặc năm các đơn vị nhận dự toán từ NSNN phải công khai số liệu thực hiện dự toán và số liệu quyêt toán thu chi từ NSNN tại đơn vị và phải nộp cho đơn vị dự toán cấp trên tổng hợp lại để công khai theo yêu cầu của cơ quan tài chính.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R29, phần mềm bổ sung chức năng xuất khẩu Biểu số 3 và Biểu số 4 theo TT 90/2018/TT-BTC để gửi lên cho đơn vị cấp trên.

Sau khi nhập dự toán cho năm ... xong, thực hiện xuất khẩu Biểu số 3 và Biểu số 4 theo TT 90/2018/TT-BTC, cụ thể như sau:

o Vào menu Tệp\Xuất khẩu báo cáo tài chính.

o Phần mềm cho phép xuất khẩu Biểu số 3: Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách và Biểu số 4: Quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước theo TT 90/2018/TT-BTC.

oAnh/chị nhấn Tiếp tục và thực hiện xuất khẩu báo cáo tài chính theo hướng dẫn tại đây.

R29_gui_bieu_3_va_4_01