R29

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R29

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các tính năng phát triển trong phiên bản MISA Mimosa.NET R29 (Phát hành ngày 31/05/2019)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Kế toán muốn lập được Biểu số 2: Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước theo TT 90/2018/TT-BTC để công khai số liệu dự toán thu chi hàng năm theo quy định

2.Kế toán muốn lập được Biểu số 3: Quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước theo TT 90/2018/TT-BTC để công khai thực hiện dự toán ngân sách theo quy định

3.Kế toán muốn lập được Biểu số 4: Quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước theo TT 90/2018/TT-BTC để công khai số liệu thu chi quyết toán trong kỳ

4.Kế toán muốn gửi được Biểu số 3, Biểu số 4 theo TT 90/2018/TT-BTC lên đơn vị cấp trên tổng hợp theo quy định