Nhập dự toán

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách >

Nhập dự toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Định kỳ hàng quý, 6 tháng hoặc năm các đơn vị nhận dự toán từ NSNN phải công khai số liệu thực hiện dự toán và số liệu quyết toán thu chi từ NSNN tại đơn vị và phải nộp cho đơn vị dự toán cấp trên tổng hợp lại để công khai theo yêu cầu của cơ quan tài chính. Vì vậy, kể từ phiên bản R29, phần mềm hỗ trợ kế toán dự toán năm và in được các Biểu số theo TT 90/2018/TT-BTC để nộp lên cho đơn vị cấp trên.

2. Các bước thực hiện

hmtoggle_plus1        Các bước nhập dự toán

1. Vào Nghiệp vụ\Kho bạc\Nhập dự toán.

2. Nhấn Thêm.

R29_nhap_DT_01

3. Khai báo các thông tin:

Năm: mặc định là năm hiện tại.

Chương: mặc định Chương tại Thiết lập ngầm định (Hệ thống\Tùy chọn\Thiết lập ngầm định).

Nhập Kèm theo.

Tích chọn Nhập dự toán mới dựa vào dự toán năm và chọn dự toán trong trường hợp đơn vị đã có dự toán của các năm trước.

R29_nhap_DT_02

Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ lấy lên dữ liệu của dự toán năm trước. Anh/chị có thể sửa đổi, bổ sung dự toán năm nay cho đơn vị mình.

4. Anh/chị khai báo Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm ... theo 4 tab:

Một số lưu ý về cách nhập số tiền như sau:

- Các chỉ tiêu tổng được tính bằng các chỉ tiêu chi tiết => Vì vậy, chỉ cần nhập chỉ tiêu chi tiết.

- Nhập số tiền tối đa 14 số.

- Khi nhập số tiền âm, chương trình tự động tính về 0.

Đơn vị nhập các chỉ tiêu theo từng tab như sau:

A. Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí:

oNhấn chuột để chọn các chỉ tiêu được lấy lên trong danh sách và nhập Dự toán năm tương ứng. Ví dụ như mục I và mục III.

oCác chỉ tiêu nào đã được lấy sẵn thì chỉ cần nhập Dự toán năm tương ứng. Ví dụ như mục II.

oNhấn chuột phải, chọn Thêm dòng/Xóa dòng để khai báo thêm dòng/xóa dòng tương ứng.

R29_nhap_DT_03

B. Dự toán chi NSNN - I. Nguồn NS trong nước:

Phần mềm lấy lên các chỉ tiêu, anh/chị chỉ cần nhập Dự toán năm tương ứng:

R29_nhap_DT_04

B. Dự toán chi NSNN - II. Nguồn vốn viện trợ:

oPhần mềm lấy lên danh sách Chương trình mục tiêu, dự án (CTMT, DA) được tích chọn Đang sử dụng tại Danh mục\Chương trình mục tiêu, dự án; anh/chị chọn CTMT, DA và nhập Dự toán năm tương ứng:

oNhấn chuột phải, chọn Thêm dòng/Xóa dòng để khai báo thêm dòng/xóa dòng tương ứng.

R29_nhap_DT_05

B. Dự toán chi NSNN - III. Nguồn vay nợ nước ngoài:

oPhần mềm lấy lên danh sách Chương trình mục tiêu, dự án (CTMT, DA) được tích chọn Đang sử dụng tại Danh mục\Chương trình mục tiêu, dự án; anh/chị chọn CTMT, DA và nhập Dự toán năm tương ứng:

oNhấn chuột phải, chọn Thêm dòng/Xóa dòng để khai báo thêm dòng/xóa dòng tương ứng.

R29_nhap_DT_06

5. Sau khi khai báo xong, nhấn Cất để hoàn thành.

6. Nhấn In để in Biểu số 2: Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước theo TT 90/2018/TT-BTC.

R29_nhap_DT_07

7. Ngoài ra, có thể in Biểu số 2: Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước bằng cách:

Vào menu Báo cáo\Báo cáo khác\Biểu số 2: Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước (Thông tư 90/2018/TT-BTC).

Chọn kỳ báo cáo, Chương, Đơn vị tính.

R29_in_bao_cao_bieu_so_2_01

Nhấn Đồng ý.

R29_in_bao_cao_bieu_so_2_02

hmtoggle_plus1        In các báo cáo theo TT 90/2018/TT-BTC

Sau khi nhập xong dự toán thì thực hiện in các báo cáo liên quan theo TT 90/2018/TT-BTC:

Biểu số 2: Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước. (Xem hướng dẫn in báo cáo tại mục 2.1)

Biểu số 3: Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Biểu số 4: Quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước (Thông tư 90/2018/TT-BTC). Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.