Kế toán muốn lập được Biểu số 4: Quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước theo TT 90/2018/TT-BTC để công khai số liệu thu chi quyết toán trong kỳ

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R29 >

Kế toán muốn lập được Biểu số 4: Quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước theo TT 90/2018/TT-BTC để công khai số liệu thu chi quyết toán trong kỳ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R29, kế toán có thể lập được Biểu số 4: Quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước theo TT 90/2018/TT-BTC để công khai số liệu thu chi quyết toán theo quy định.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R29, phần mềm đã đáp ứng 1 mẫu báo cáo về công khai ngân sách theo Thông tư 61 là Biểu số 4: Quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác. Theo quy định mới của thông tư 90/2018/TT-BTC ban hành ngày 28/9/2018, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019 có sửa đổi bổ sung các báo cáo theo thông tư 61/2017/TT-BTC trong đó có Biểu số 4.

Kể từ phiên bản R29, phần mềm cập nhật Biểu số 4: Quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước ban hành theo thông tư 90/2018/TT-BTC, cụ thể như sau:

Sau khi nhập dự toán cho năm dự toán và có các phát sinh trong kỳ thì thực hiện in Biểu số 4: Quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước (Thông tư 90/2018/TT-BTC) như sau:

o Vào menu Báo cáo\Báo cáo khác\Biểu số 4: Quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước (Thông tư 90/2018/TT-BTC).

oChọn kỳ báo cáo, Chương, Đơn vị tính.

R29_in_bao_cao_bieu_so_4_01

o Nhấn Đồng ý.

R29_in_bao_cao_bieu_so_4_02