Kế toán muốn lập được Biểu số 3: Quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước theo TT 90/2018/TT-BTC để công khai thực hiện dự toán ngân sách theo quy định

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R29 >

Kế toán muốn lập được Biểu số 3: Quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước theo TT 90/2018/TT-BTC để công khai thực hiện dự toán ngân sách theo quy định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R29, kế toán có thể lập được Biểu số 3: Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách theo TT 90/2018/TT-BTC để công khai thực hiện dự toán ngân sách theo quy định.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R29, kế toán có thể lập được Biểu số 3: Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách theo TT 90/2018/TT-BTC, cụ thể như sau:

Sau khi nhập dự toán cho năm dự toán và có các phát sinh trong kỳ thì thực hiện in Biểu số 3: Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách như sau:

o Vào menu Báo cáo\Báo cáo khác\Biểu số 3: Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách (Thông tư 90/2018/TT-BTC).

oChọn kỳ báo cáo, Chương, Đơn vị tính.

R29_in_bao_cao_bieu_so_3_01

o Nhấn Đồng ý.

R29_in_bao_cao_bieu_so_3_02