Kế toán muốn lập được Biểu số 2: Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước theo TT 90/2018/TT-BTC để công khai số liệu dự toán thu chi hàng năm theo quy định

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R29 >

Kế toán muốn lập được Biểu số 2: Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước theo TT 90/2018/TT-BTC để công khai số liệu dự toán thu chi hàng năm theo quy định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R29, kế toán có thể lập được Biểu số 2: Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước theo TT 90/2018/TT-BTC để công khai số liệu dự toán thu chi hằng năm theo quy định.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R29, kế toán có thể lập được Biểu số 2: Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước theo TT 90/2018/TT-BTC, cụ thể như sau:

o Vào Nghiệp vụ\Kho bạc\Nhập dự toán.

R29_nhap_DT_01

oNhấn Thêm để khai báo dự toán năm.

R29_nhap_DT_02

o Anh/chị khai báo Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm ... theo 4 tab như sau:

A. Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

B. Dự toán chi NSNN - I. Nguồn NS trong nước

B. Dự toán chi NSNN - II. Nguồn vốn viện trợ

B. Dự toán chi NSNN - III. Nguồn vay nợ nước ngoài

R29_nhap_DT_03

o Sau khi khai báo xong, nhấn Cất để hoàn thành.

o Nhấn In để in Biểu số 2: Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước.

R29_nhap_DT_07

Xem hướng dẫn chi tiết cách nhập dự toán tại đây.

o Ngoài ra, có thể in Biểu số 2: Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước bằng cách:

Vào menu Báo cáo\Báo cáo khác\Biểu số 2: Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước (Thông tư 90/2018/TT-BTC).

Chọn kỳ báo cáo, Chương, Đơn vị tính.

R29_in_bao_cao_bieu_so_2_01

Nhấn Đồng ý.

R29_in_bao_cao_bieu_so_2_02