R27

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R27

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Khi kết nối với QLTS.VN, kế toán muốn hạch toán đúng các bút toán hao mòn của từng tài sản tùy vào nguồn mua và thực tế sử dụng của tài sản

Khi lập báo cáo B03a/BCTC, kế toán muốn lập được đúng số liệu phát sinh của các chỉ tiêu năm trước (cột 2) để nộp báo cáo theo quy định

Khi in sổ S11-H, kế toán muốn xem được dữ liệu chi tiết theo đúng mẫu sổ quy định của TT 107

Kế toán muốn nhanh chóng nâng cấp lên phiên bản cao nhất nằm trong thời gian bảo hành sản phẩm để cập nhật được các tính năng mới