Khi lập báo cáo B03a/BCTC, kế toán muốn lập được đúng số liệu phát sinh của các chỉ tiêu năm trước (cột 2) để nộp báo cáo theo quy định

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R27 >

Khi lập báo cáo B03a/BCTC, kế toán muốn lập được đúng số liệu phát sinh của các chỉ tiêu năm trước (cột 2) để nộp báo cáo theo quy định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán lập được đúng số liệu phát sinh của các chỉ tiêu năm trước (cột 2) trên báo cáo B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp trực tiếp) để nộp báo cáo theo quy định và khai báo được các ký hiệu tham chiếu ở cột Thuyết minh (cột D) tương ứng với từng chỉ tiêu trên các báo cáo tài chính để đối chiếu với báo cáo thuyết minh.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R27, khi lập báo cáo B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp trực tiếp) thì kế toán không nhập được số tiền tại cột Năm trước ở chỉ tiêu 06, 13 nên báo cáo không đúng với số liệu thực tế phát sinh. Ngoài ra, kế toán cũng không khai báo được ký hiệu tham chiếu ở cột Thuyết minh (cột D) trên các báo cáo tài chính để đối chiếu với báo cáo B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính.

Kể từ phiên bản R27:

- Khi lập báo cáo B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp trực tiếp), kế toán lập được đúng số liệu phát sinh của các chỉ tiêu tương ứng với cột năm trước (cột 2) để nộp báo cáo theo quy định.

- Khai báo được các ký hiệu tham chiếu ở cột Thuyết minh (cột D) tương ứng với từng chỉ tiêu để đối chiếu với báo cáo B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính.

Các báo cáo cho phép khai báo ký hiệu tham chiếu ở cột Thuyết minh (cột D):

1.Báo cáo B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính

2.Báo cáo B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động

3.Báo cáo B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp trực tiếp)

4.Báo cáo B03b/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp)

- Cho phép nhập thuyết minh thêm các chỉ tiêu tổng trên các báo cáo tài chính,

Chi tiết như sau:

oChọn menu Tổng hợp\Lập báo cáo\Lập báo cáo tài chính.

oChọn báo cáo B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp).

oAnh/chị nhập được số liệu phát sinh ở cột Năm trước và ký hiệu tham chiếu ở cột Thuyết minh.

oLưu ý:

- Anh/chị cần nhập trước các chỉ tiêu: IV. Lưu chuyển tiền thuần trong năm, V. Số dư tiền đầu kỳ, VI. Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá.

- Tiếp theo nhập các chỉ tiêu con trừ chỉ tiêu mã số 06, 13.

- Sau đó nhập chỉ tiêu 06, 13 chỉ tiêu tổng.

R27_2. B03a_01

oKhi in báo cáo tài chính thì phần mềm lấy lên số liệu phát sinh tại cột Năm trước và ký hiệu tham chiếu tại cột D: Thuyết minh giống màn hình Lập báo cáo tài chính.

R27_2. B03a_02