Khi kết nối với QLTS.VN, kế toán muốn hạch toán đúng các bút toán hao mòn của từng tài sản tùy vào nguồn mua và thực tế sử dụng của tài sản

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R27 >

Khi kết nối với QLTS.VN, kế toán muốn hạch toán đúng các bút toán hao mòn của từng tài sản tùy vào nguồn mua và thực tế sử dụng của tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán hạch toán đúng tài khoản với nguồn hình thành cho các bút toán hao mòn khi có kết nối với QLTS.VN.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R27, khi lấy chứng từ hao mòn từ phần mềm QLTS.VN về Mimosa thì chương trình đang mặc định Nợ TK 4312/Có TK 214 nếu tài sản hình thành từ nguồn khác. Kế toán thường phải mất công sửa lại cho chính xác tùy theo từng nguồn hình thành và mục đích sử dụng của tài sản.

Kể từ phiên bản R27, khi lấy các chứng từ hao mòn từ phần mềm QLTS.VN về phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 thì tài sản có nguồn là Nguồn khác và các nguồn con thì chương trình sẽ mặc định hạch toán Nợ TK 154/Có TK 214x (dựa vào loại TSCĐ).

Chi tiết như sau:

o Sau khi kết nối với phần mềm QLTS.VN, thực hiện lấy chứng từ Tính hao mòn về phần mềm Mimosa.

o Chọn menu Tài sản cố định. Nhấn Thêm, chọn Tính Hao mòn TSCĐ.

o Trên màn hình Chọn tài sản tính hao mòn từ QLTS.VN, nhấn Lấy dữ liệu.

o Tích chọn các chứng từ cần lấy trên chứng từ Tính hao mòn.

o Phần mềm bổ sung câu thông báo "Chương trình sẽ tự động hạch toán tài khoản nợ tương ứng với nguồn kinh phí. Vui lòng kiểm tra trên chứng từ hao mòn sau khi thực hiện", nhấn Thực hiện.

R27_1. Hao mon_01

oPhần mềm sẽ chuyển sang màn hình Hao mòn TSCĐ từ QLTS.VN và tự động hạch toán dựa trên nguồn hình thành của tài sản trên phần mềm QLTS.VN:

 

Nguồn hình thành

 

 

Hạch toán

 

1. Ngân sách Trung ương, Ngân sách Tỉnh, Ngân sách Huyện và các nguồn con

 

TK Nợ 61113/Có TK 214x (dựa vào loại TSCĐ)

Đồng thời, ghi:

Nợ TK 36611/Có TK 511

 

 

2. Nguồn Viện trợ tài trợ và các nguồn con

 

TK Nợ 6121/Có TK 214x (dựa vào loại TSCĐ)

Đồng thời, ghi:

Nợ TK 36621/Có TK 512

 

 

3. Nguồn Phí, lệ phí và các nguồn con

 

TK Nợ 6143/Có TK 214x (dựa vào loại TSCĐ)

Đồng thời, ghi:

Nợ TK 36631/Có TK 514

 

4. Nguồn Khác và các nguồn con

 

 

TK Nợ 154/Có TK 214x (dựa vào loại TSCĐ)

o Anh/chị kiểm tra lại các thông tin và sửa lại cho phù hợp (nếu muốn), sau đó nhấn Cất.

R27_1. Hao mon_02

o Chọn tab Danh sách tài sản để xem chi tiết hạch toán tương ứng với từng tài sản. Anh/chị kiểm tra lại các thông tin và chỉnh sửa cho phù hợp (nếu có).

R27_1. Hao mon_03

Lưu ý: Trường hợp trên chứng từ thiếu 1 số thông tin như Mục, Tiểu mục, CTMT, Dự án, Đối tượng... thì khi nhấn Cất, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo để anh/chị bổ sung.