Khi in sổ S11-H, kế toán muốn xem được dữ liệu chi tiết theo đúng mẫu sổ quy định của TT 107

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R27 >

Khi in sổ S11-H, kế toán muốn xem được dữ liệu chi tiết theo đúng mẫu sổ quy định của TT 107

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán xem được dữ liệu chi tiết theo đúng mẫu sổ quy định của TT 107/2018/TT-BTC để phục vụ nhu cầu quyết toán cuối năm khi in sổ S11-H: Sổ quỹ tiền mặt, kế toán.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R27, khi mẫu sổ S11-H: Sổ quỹ tiền mặt thì trên phần mềm đang hiển thị dữ liệu chi tiết theo các nội dung sau: Cộng phát sinh ngày, Cộng phát sinh tháng, Số dư cuối tháng, Cộng lũy kế từ đầu quý, Cộng lũy kế từ đầu năm. Trong khi TT 107/2017/TT-BTC quy định hiển thị dữ liệu chi tiết theo 3 nội dung là Cộng phát sinh ngày, Cộng lũy kế tháng, Cộng lũy kế từ đầu năm. Cho nên trên chương trình đang thừa thông tin Cộng phát sinh tháng, Số dư cuối tháng và Cộng lũy kế từ đầu quý; thiếu thông tin Cộng lũy kế tháng.

Kể từ phiên bản R27, khi in sổ S11-H: Sổ quỹ tiền mặt thì chương trình sẽ hiển thị đúng mẫu sổ quy định theo TT 107/2017/TT-BTC, cụ thể:

- Không hiển thị các dòng chỉ tiêu thừa so với quy định của TT 107/2017/TT-BTC.

1. Cộng phát sinh tháng

2. Số dư cuối tháng

3. Cộng lũy kế từ đầu quý

- Bổ sung thêm dòng chỉ tiêu còn thiếu so với mẫu quy định trong thông tư: "Cộng lũy kế tháng".

- Hiển thị dòng chỉ tiêu "Số dư đầu kỳ" trên báo cáo.

Chi tiết như sau:

oChọn menu Báo cáo\Tiền mặt\S11-H: Sổ quỹ tiền mặt.

oTrên tham số báo cáo, chương trình tách mẫu đang sử dụng thành 2 mẫu: Mẫu quản trị (mẫu cũ đang sử dụng từ phiên bản R26 trở về trước) và Mẫu thông tư số 107/2017/TT/BTC (kể từ phiên bản R27).

R27_3. S11H_01

oNhấn Đồng ý.

R27_3. S11H_02