3. Kiểm tra Vật tư hàng hoá

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách >

3. Kiểm tra Vật tư hàng hoá

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

1. Tại mục 3. Vật tư hàng hoá, nhấn Kiểm tra ngay.

3. Kiem tra VTHH_01

2. Chương trình hiển thị báo cáo với các nội dung sau:

Vật tư hàng hoá có số lượng = 0, giá trị khác 0

Kiểm tra vật tư có số lượng âm hoặc giá trị âm

3. Kiem tra VTHH_02