7. Kiểm tra số rút và chi theo MLNS

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách >

7. Kiểm tra số rút và chi theo MLNS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

1. Tại mục 7. Kiểm tra số rút và chi theo MLNS, nhấn Kiểm tra.

7. Kiem tra bc rut va chi_01

2. Chương trình hiển thị báo cáo với các nội dung sau:

7. Kiem tra bc rut va chi_02

Trường hợp này Kế toán xử lý như sau:

1. Kiểm tra xem số chênh lệch tương ứng với Tiểu mục nào trên báo cáo.

2. Sau đó, tìm kiếm các chứng từ có Tiểu mục chênh lệch bằng cách:

Nhấn Tìm kiếm, chọn điều kiện tìm kiếm. Nhấn Tìm.

Phần mềm sẽ lấy lên các chứng từ theo điều kiện tìm kiếm. Lọc các chứng từ theo Tiểu mục bị chênh lệch.

Kiểm tra lần lượt từng chứng từ rồi thực hiện chỉnh sửa lại cho đúng

3. Trường hợp đơn vị rút ở một tiểu mục và chi cho nhiều tiểu mục khác, số liệu đã đúng rồi thì cần thực hiện như sau:

Trường hợp 1: Nếu kho bạc yêu cầu nộp phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách thì anh/chị thực hiện Lập phiếu điều chỉnh kinh phí.

Trường hợp 2: Nếu Kho bạc không yêu cầu nộp phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách thì khi in báo cáo: Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT C2-03/NS và PHẢI TÍCH CHỌN vào ô Mẫu tự chủ

o Vào Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc, chọn Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước.

o Tích chọn vào ô Mẫu tự chủ. Nhấn Đồng ý để in báo cáo.

DC_KPTC_07

Xem thêm hướng dẫn các trường hợp chi tiết tại đây