5. Kiểm tra chứng từ chưa thanh toán tạm ứng

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách >

5. Kiểm tra chứng từ chưa thanh toán tạm ứng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

1. Tại mục 5. Chứng từ chưa thanh toán tạm ứng, nhấn Kiểm tra.

5. Kiem tra CT chua thanh toan_chung_01

2. Trường hợp phát hiện các khoản tạm ứng chưa được thanh toán với kho bạc thì chương trình hiển thị báo cáo với các nội dung sau:

5. Kiem tra CT chua thanh toan_chung_02

Danh sách chứng từ đã lập bảng kê chứng từ thanh toán nhưng chưa thanh toán

Danh sách chứng từ chi tạm ứng chưa lập Bảng kê chứng từ thanh toán