Tải quyết định áp dụng hóa đơn điện tử

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hóa đơn > Hóa đơn điện tử > Các bước bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử meInvoice > Lập hồ sơ để thông báo phát hành hóa đơn >

Tải quyết định áp dụng hóa đơn điện tử

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp đơn vị tải được quyết định áp dụng hóa đơn điện tử để chỉnh sửa và nộp cho cơ quan Thuế.

2. Các bước thực hiện

1. Chọn phân hệ Hóa đơn, chọn tab Bắt đầu sử dụng.

2. Tại bước 2 - Lập hồ sơ để thông báo phát hành, nhấn Tải quyết định.

3.2_Tai quyet dinh_01

3. Chương trình sẽ tải về quyết định áp dụng hóa đơn điện tử, thực hiện chỉnh sửa các thông tin trên quyết định cho phù hợp.

3.2_Tai quyet dinh_02

Lưu ý:

Anh/chị còn có thể tải quyết định áp dụng hóa đơn điện tử bằng cách:

Chọn phân hệ Hóa đơn, chọn Lập hồ sơ đăng ký HĐĐT\Tải quyết định áp dụng HĐĐT.

3.2_Tai quyet dinh_03

Hoặc vào menu Nghiệp vụ\Hóa đơn\Lập hồ sơ đăng ký HĐĐT\Tải quyết định áp dụng HĐĐT.

3.2_Tai quyet dinh_04