Vật tư hàng hoá có số lượng = 0, giá trị khác 0

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách > 3. Kiểm tra Vật tư hàng hoá >

Vật tư hàng hoá có số lượng = 0, giá trị khác 0

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Hướng dẫn:

Trường hợp trong kỳ có vật tư hàng hóa (VTHH) có số lượng bằng 0 mà giá trị khác 0 (kỳ là khoảng thời gian Kế toán thiết lập trên giao diện kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách), chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết thể hiện thông tin: Hàng hóa, Kho, Số lượng tồn và Giá trị tồn của VTHH có sai sót.

3. Kiem tra VTHH_03

hmtoggle_plus1Với đơn vị áp dụng phương pháp Bình quân cuối kỳ

Nguyên nhân sai sót: Trong kỳ giá nhập kho biến động lớn nên giá xuất có sự chệnh lệch lớn. Vì vậy, tại 1 thời điểm trong kỳ xảy ra tình trạng số lượng tồn kho hết, giá trị tồn kho âm hoặc dương nhưng cuối kỳ khi số lượng hết thì giá trị sẽ hết.

Hướng dẫn xử lý:

Cách 1:

Kiểm tra giá xuất kho xem đã tính đúng chưa. Nếu chưa đúng thì thực hiện tính lại giá xuất kho.

Nếu phần mềm đã tính đúng thì nếu số lượng hết, giá trị còn là do giá nhập kho trong kỳ biến động lớn. Ví dụ đầu kỳ hoặc chứng từ nhập tro trước có đơn giá nhập thấp, cuối kỳ chứng từ nhập kho cao nên khi tính bình quân cuối kỳ các chứng từ xuất đầu kỳ sẽ có đơn giá xuất cao hơn đơn giá nhập. Nếu cuối năm đảm bảo số lượng hết, giá trị hết là được. Với những vật tư số lượng hết, giá trị còn có thế thực hiện điều chỉnh giá trị tồn kho về 0.

Cách 2:

Đổi sang dùng phương pháp tính giá xuất kho khác: tính giá bình quân tức thời. Phương pháp này có nghĩa là tại thời điểm xuất kho sẽ lấy giá trị bình quân trên kho luôn => Đảm bảo kho không bị âm ở bất kỳ thời điểm nào.

hmtoggle_plus1Với đơn vị áp dụng phương pháp Bình quân tức thời, Nhập trước xuất trước hoặc Đích danh

Nguyên nhân sai sót: Do Kế toán sửa lại số dư đầu kỳ hoặc bổ sung thêm các chứng từ nhập, xuất kho hoặc là nhập sai số dư đầu kỳ của VTHH nhưng chưa thực hiện tính lại giá xuất kho.

Hướng dẫn xử lý:

1. Kiểm tra lại số dư đầu kỳ của VTHH bằng cách vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu. Kích đúp chuột vào các TK có chi tiết theo vật tư để kiểm tra lại số dư đầu kỳ.

2. Vào phân hệ Vật tư hàng hoá\Tính giá xuất kho.

3. Xem hướng dẫn chi tiết tính giá xuất kho tại đây.

Lưu ý: Nên tính thử với một mã hàng đang kiểm tra. Nếu tính xong rồi kiểm tra báo cáo thấy đúng mới tính hết cho các mã vào thời điểm sau (Nếu có thời gian rảnh có thể chọn tính giá với dữ liệu lớn). Tránh việc dữ liệu lớn thì khi tính lại cho tất cả các mã hàng tại thời điểm đó sẽ gây gián đoạn công việc.