Tính giá xuất kho

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán vật tư hàng hóa >

Tính giá xuất kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Vật tư, Hàng hoá, chọn Tính giá xuất kho.

2. Chọn Tính giá tất cả các vật tư hàng hoá hoặc Chọn vật tư hàng hoá.

3. Chọn Khoảng thời gian tính giá xuất kho. Nhấn Thực hiện.

Tinh_gia_xuat_kho_01

4. Nhấn Đồng ý khi hệ thống hiển thị thông báo Hoàn thành cập nhật giá xuất kho.

Tinh_gia_xuat_kho_02

Lưu ý: Anh/chị có thể thay đổi lại phương pháp tính giá tại Hệ thống\Tuỳ chọn\Quản lý kho:

Tinh_gia_xuat_kho_03