Đơn vị trích khấu hao theo tháng và có phát hiện tháng chưa trích khấu hao

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 2: Kiểm tra chứng từ, sổ sách > 4. Kiểm tra Tài sản cố định > Trường hợp không kết nối với QLTS.VN > 4.2. Danh sách các chứng từ hạch toán tài sản trong kỳ có tài sản chưa phù hợp > 4.2.5. Kiểm tra các kỳ chưa thực hiện về trích khấu hao TSCĐ >

Đơn vị trích khấu hao theo tháng và có phát hiện tháng chưa trích khấu hao

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trường hợp các TSCĐ được khai báo trích khấu hao theo tháng mà đơn vị chưa thực hiện trích khấu hao thì báo cáo sẽ hiển thị tại phần 4.2.5 như sau:

4.2.5. Trich khau hao_01

Trường hợp này Kế toán xử lý như sau:

Lưu ý: Nếu anh/chị trích khấu hao cho tháng ở giữa thì để đảm bảo số liệu đúng đắn thì nên xoá chứng từ trích khấu hao của các tháng sau đi và thực hiện tính lại.

Ví dụ chưa trích khấu hao cho tháng 4 nhưng đã tính tháng 5, 6, 7 thì nên xoá chứng từ trích khấu hao cho tháng 5, 6, 7 đi rồi tính lại từ tháng 4 đến tháng 7.

1. Vào phân hệ Tài sản cố định\Trích khấu hao TSCĐ.

2. Chọn tháng chưa trích khấu hao của tài sản.

4.2.5. Trich khau hao_02

3.Nhấn Đồng ý. Phần mềm tự động trích khấu hao TSCĐ dựa vào các thông tin đã khai báo tại Danh sách TSCĐ.

4.2.5. Trich khau hao_03

4. Nhấn Cất.