Trường hợp 3: In báo cáo tích chọn "Chỉ hiển thị số liệu hoạt động SXKD"

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo quyết toán > Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại >

Trường hợp 3: In báo cáo tích chọn "Chỉ hiển thị số liệu hoạt động SXKD"

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Vấn đề: Vấn đề: Cột 5 - Nguồn phí được khấu trừ để lại hoặc cột 6 - Nguồn hoạt động khác được để lại lên không đúng số liệu phát sinh.

hmtoggle_plus1Nguyên nhân 1: Do đơn vị tạo thêm nguồn thu mới nhưng không thuộc nguồn phí, lệ phí để lại hoặc nguồn khác

Giải pháp:

1. Bước 1: Vào menu Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí. Nhấn Thêm để thêm nguồn thu thực tế phát sinh (tạo thêm nguồn thu mới thay thế cho nguồn thu cũ đang không thuộc nguồn Phí, lệ phí để lại hoặc Nguồn khác). Nhấn Cất.

CHTG_BCQT_F01_TH2_NN2_01

2. Bước 2: Chuyển các nguồn phát sinh đang theo dõi sang nguồn mới thêm thuộc nguồn khác hoặc nguồn phí, lệ phí.

Kích chuột phải vào nguồn thu đang theo dõi, chọn Chuyển nguồn.

CHTG_BCQT_F01_TH2_NN2_02

Tại phần Chuyển từ nguồn: tích chọn Nguồn cần chuyển.

Tại phần Chuyển đến nguồn: chọn Nguồn được chuyển đến.

Tích chọn tuỳ chọn chuyển dữ liệu: Chuyển dữ liệu danh mục, Chuyển số dư, Chuyển phát sinh trên chứng từ.

CHTG_BCQT_F01_TH2_NN2_03

Nhấn Thực hiện. Nhấn để chạy chức năng bảo trì.

CHTG_BCQT_F01_TH2_NN2_04

Tích chọn Ghi sổ các chứng từ chưa ghi sổ và nhấn Thực hiện để bảo trì dữ liệu.

CHTG_BCQT_F01_TH2_NN2_05

 

hmtoggle_plus1Nguyên nhân 2: Do các chứng từ chi từ nguồn hoạt động SXKD (VD: PSN TK 154, 642, 821...) không nhập đầy đủ mục, tiểu mục tương ứng

1. Bước 1: Tích chi tiết các TK 642x, 154, 821 chi tiết theo Nguồn, Loại - Khoản, Mục, Tiểu mục.

Vào menu Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản, kích đúp chuột vào TK 642x, 154, 821 và tích chi tiết theo Nguồn, Loại - Khoản, Mục, Tiểu mục.

CHTG_BCQT_F01_TH3_NN1_01

Nhấn Cất.

Nhấn để xác nhận nếu TK đó đã có phát sinh chứng từ.

CHTG_BCQT_F01_TH3_NN1_02

2. Bước 2: Kiểm tra các chứng từ PSNO TK 154, 642, 821 xem đã hạch toán đầy đủ theo MLNS chưa, cụ thể như sau:

Nhấn Tìm kiếm, chọn điều kiện tìm kiếm (là khoảng thời gian tìm đối chiếu dữ liệu), chọn Cập nhật và nhấn Tìm.

Tại cột TK Nợ chọn TK 154, 642, 821 để lọc ra tất cả các chứng từ phát sinh và lọc tìm các chứng từ đang bị bỏ trống thông tin MLNS (Chương, Khoản, Mục, Tiểu mục).

CHTG_BCQT_F01_TH3_NN1_04

Kích đúp vào chứng từ đang không hạch toán chi tiết theo MLNS, nhấn Bỏ ghi\Sửa, nhập bổ sung thêm MLNS cho đúng và nhấn Cất.

CHTG_BCQT_F01_TH3_NN1_05